Condicions generals

 1. OBJECTE

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web https://restauranthotelduran.com, del qual és titular HOTELS I RESTAURANTS FIGUERENSES, S.A. (d’ara endavant, HOTEL DURAN).

L’adquisició de qualsevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicables en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

 

 1. IDENTIFICACIÓ

HOTEL DURAN, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

 • La seva denominació social és: HOTELS I RESTAURANTS FIGUERENSES, S. a.
 • El seu nom comercial és: HOTEL DURAN.
 • El seu CIF és: A17009879.
 • El seu domicili social està en: C/ Lasauca, 5 – 17600 Figueres – GIRONA (ESPANYA).
 • Està inscrita en el Registre Mercantil de GIRONA H. 756, F. 208, T. 105.
 • Altres registres públics en els quals aparegui l’entitat: RTC: HG-000052.
 1. COMUNICACIONS

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i HOTEL DURAN es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 1. SERVEIS

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen en pantalla.

HOTEL DURAN es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, HOTEL DURAN podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, HOTEL DURAN es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualssevol dels serveis oferts.

Una vegada dins d’https://restauranthotelduran.com, i per a accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en https://restauranthotelduran.com.

Per a adquirir els productes oferts en la web no és necessari registrar-se prèviament ni disposar d’un compte, no obstant això, en la fase de finalitzar compra esmentada en l’apartat de procés de compra, es dóna l’opció a l’usuari, mitjançant la selecció d’una casella, de crear un compte personal per a futures compres.

 1. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

Per a la prestació de serveis, HOTEL DURAN, donarà accés de la següent forma: L’adquisició dels xecs/targeta regal Hotel Restaurant Duran es realitzaran a través del lloc web d’Hotel Duran indicat en l’encapçalament del present document.

Els xecs/targeta regal seran nominatius, dirigits a la persona indicada en el camp establert a aquest efecte i existeix la possibilitat que en el moment de la prestació del servei es requereixi la identificació. Existeix la possibilitat d’adquirir els xecs/targeta regal que es mostrin en l’apartat “botiga” de la web Hotel Duran. Una vegada adquirit el xec regal, aquest s’enviarà per email al destinatari en cas que s’hagi indicat en el camp establert a aquest efecte, en cas contrari ser li enviarà a l’adquirent. Una vegada rebut el xec regal, s’haurà de contactar amb l’Hotel Duran i formalitzar la reserva (+34 972 50 12 50 / duran@hotelduran.com).

Qualsevol dels xecs regal tenen una caducitat de 3 mesos, comptats a partir del moment en què el destinatari o, en el seu cas, adquirent rep l’email amb el xec/targeta regal. Passats aquests tres mesos el xec regal es donarà per nul, perdent l’adquirent la totalitat de l’import.

És OBLIGAT acudir a l’establiment amb el xec/targeta regal IMPRÈS.

HOTEL DURAN no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir-se a aquest USUARI conseqüència de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions i que ocasionin suspensió, cancel·lació o interrupció del servei d’https://restauranthotelduran.com durant la prestació d’aquest.

 1. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per a realitzar qualsevol compra en https://restauranthotelduran.com, és necessari que el client sigui major d’edat.

Els passos que seguir per a realitzar la compra són:

 1. Seleccionar el producte.
 2. Introduir dades del destinatari i informació addicional.
 3. Afegir al carret.
 4. Veure carret.
 5. Finalitzar compra.
 6. Introduir detalls de facturació i acceptar termes i condicions.
 7. Realitzar la comanda (dóna l’opció de pagar amb targeta o bé cancel·lar la comanda).
 8. En cas de triar l’opció de pagar amb targeta s’enllaça amb una passarel·la de pagament segur.
 9. Finalment es rep el xec/targeta regal per email.
 10. Que gaudeixi del seu regal!

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per HOTEL DURAN per correu electrònic.

El contracte serà arxivat en format paper. Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per Hotel Duran per correu electrònic. Després de la formalització de la compra/reserva, es prega al client que revisi el contingut d’aquesta a fi d’identificar possibles errors materials en la introducció de dades; per a donar tràmit a la seva correcció, pot accedir al link subministrat en el mail de confirmació de la reserva o bé contactar amb Hotel Duran a través de les dades de contacte indicats al principi d’aquest document.

 

FACTURACIÓ

La factura serà lliurada al client a petició d’aquest en l’establiment.

 1. LLIURAMENT

La prestació del servei es realitzarà de la següent manera:

La prestació del servei es realitzarà en dues fases, la primera a través de la web d’Hotel Duran, on el client obtindrà el xec/targeta regal, i la segona en el restaurant de l’Hotel, on el client consumirà aquest xec regal.

Horari del restaurant: de dilluns a diumenge 12.45 h a 16.00 h i de 20.00 h a 22.30.

 1. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen en https://restauranthotelduran.com vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui com sigui el destí de la comanda.

Els preus finals de tots els serveis, al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s’ofereixen en https://restauranthotelduran.com.

 • Els serveis tenen l’IVA inclòs.
 • El tipus d’IVA és del 10%.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 1. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

 1. Per targeta de crèdit o dèbit

Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

 1. POLÍTICA DE DESISTIMENT I CANCEL·LACIONS

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable al següent suposat:

 • El subministrament de serveis d’allotjament o serveis relacionats amb activitats d’esplai, si el contracte preveu una data o un període d’execució específics.

El termini per a desistir del contracte de prestació de serveis és de 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte, devent l’usuari posar en coneixement d’HOTEL DURAN el seu desig d’exercitar tal dret, la qual cosa podrà fer emplenant el formulari que es troba al final d’aquest document.

L’exercici del dret de desistiment dóna lloc a la suspensió del servei.

HOTEL DURAN comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.

El desistiment implica que, HOTEL DURAN procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament (sempre que el servei contractat no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.

OBSERVACIONS

L’excepció aplicable al dret de desistiment fa referència exclusivament als xecs/targeta regal que incloguin nit d’hotel, sempre que el destinatari o adquirent ja hagi fet la reserva contactant amb Hotel Duran.

Quant a cancel·lacions referents de les reserves fetes per a les nits d’hotel incloses en el xec/targeta regal, s’estarà al que s’estableix en la Política de Cancel·lació de la web de l’Hotel que podrà trobar en el següent enllaç:

https://www.hotelduran.com/es/condiciones-generales

Enllaç al formulari de desistiment

 1. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

HOTEL DURAN podrà modificar, afegir o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís el contingut dels xecs/targetes regal oferts en la web, la qual cosa no afectarà aquells xecs/targetes regal que estiguin contractats amb anterioritat a la modificació o supressió, els quals es regiran per les condicions vigents en el moment de l’adquisició.

 1. ATENCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant HOTEL DUREN el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client bé en el número de telèfon 972501250, bé a través de l’adreça de correu electrònic info@hotelduran.com

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Enllaç al formulari de reclamacions

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent i particularment per:

 • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació.
 • Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre, Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
 • Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’Ús o del contingut de la pàgina web, en general, HOTEL DURAN i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, HOTEL DURAN i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Figueres.

Tota la informació i documentació disponible en les versions en altres idiomes de la present pàgina web, es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut d’aquestes versions i el de la versió original en espanyol prevaldrà el d’aquesta última. La llengua utilitzada serà́ el Castellà.

Item added to cart.
0 items - 0,00